ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ

posted on 31 Jan 2008 22:00 by salisa-n109

เครืองดนตรีพื้นเมือง  หมายถึง  เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นเพื่อความบันเทิง หรือเล่นประกอบการแสดงพื้นเมือง

ตามท้องถิ่นต่างๆ  เครื่องดนตรีพื้นเมือง จะมีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ และลักษณะนิสัยของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน